ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน
ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 16 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม :
วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง มอบหมายให้นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะรัง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น
โดยมีนางอาอีเสาะ แวเด็ง ท้องถิ่นอำเภอ, น.ส.รอมีฮัส ลูดิง ป.หน.ต.ยะรัง,น.ส.มาซีหย๊ะ ลอจิ จนท.ปค.ต.ยะรัง,นายอาแซ วาแม นายกเทศมนตรี, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองโบราณยะรัง (จาเละ) หมู่ที่ ๔ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs