ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานผลการดำเนินงาน
  * รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน
ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 54 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม :
วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง มอบหมายให้นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะรัง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น
โดยมีนางอาอีเสาะ แวเด็ง ท้องถิ่นอำเภอ, น.ส.รอมีฮัส ลูดิง ป.หน.ต.ยะรัง,น.ส.มาซีหย๊ะ ลอจิ จนท.ปค.ต.ยะรัง,นายอาแซ วาแม นายกเทศมนตรี, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองโบราณยะรัง (จาเละ) หมู่ที่ ๔ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs