ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
  *Competency ของแต่ละตำแหน่งในองค์กร
  * นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้บริการ
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  * ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ยะรัง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 💡ขอประชาสัมพันธ์ 💡 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จะจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในระหว่างที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามหน้าเมืองโบราณบ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 📍โดยมีกิจกรรมประกวดวาดภาพ 📍 หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 24 คน
ประกาศวันที่  25 กรกฎาคม 2565
💡ขอประชาสัมพันธ์ 💡
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จะจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในระหว่างที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามหน้าเมืองโบราณบ้านจาเละ  หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
📍โดยมีกิจกรรมประกวดวาดภาพ 📍
หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ ดังนี้ 
        1. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าว กระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด (56X38 ชม.) 
📌โอยผู้เข้าร่วมประกวด สามารถใช้สี และเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมในประเภท เช่น สีน้ำ หรือ สีโปสเตอร์หรือภาพลายเส้น (ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด)
         2. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครส่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ 1-3 บรรทัด แนบมาด้วย 
          3. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึง วิถีชีวิตการเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนมลายูในอดีตหรือปัจจุบัน 
           4. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธ์ในการเข้าประกวดทั้นที รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
           5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
          6. ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียงหนึ่งชิ้น ต่อ 1 คน 
           7. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
           8. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังในนาม ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง
 
📍หมายเหตุ📍 
กรณีที่เกิดขึ้นข้อขัดแย้งใด ! เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ 
 
 2. กิจกรรมประกวดเรียงความ “ยะรังบ้านฉัน”
📍หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ📍
            1. หัวข้อในการประกวดเรียงความ “ยะรังบ้านฉัน”
            2. ต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหัวข้อที่จะประกวด
            3. เรียงความต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ให้สามารถอ่านออกได้อย่าชัดเจน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ภาษาไทยและเลขไทย
            4. เรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบการเขียนเรียงความ คือ ชื่อเรื่อง คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
            5. ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเป็นผู้เรียงความนั้นด้วยตนเองห้าม ส่งผลงานในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด เรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงจากผลงานของผู้อื่น   ทั้งนี้  การทำซ้ำดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ซึ่งผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของบุคคลอื่นกระทรวงวัฒนธรรม จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
           6. เรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ การประกอบภายในสมาคมชมรมหรือองค์กรหรือ ได้รับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน    
           7. ผู้เข้าประกวด 1 คนสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความเท่านั้น 
           8. หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาจพิจารณาตัดสินการประกวดได้ 
           9. ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลายเท่านั้น
 3. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
  📍หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย📍
             1. หัวข้อในการประกวดภาพถ่าย “สถานที่ท่องเที่ยวในต้าบลยะรัง”
             2. ถ่ายภาพตัวท่านเองกับสถานที่ท่องเที่ยวในต้าบลยะรัง เช่น สะพานสลิง เมืองโบราณ ยะรัง กลุ่มตีมีดบ้านตรอซัน เป็นต้น แล้วติด Hashtag #เที่ยวยะรังไม่ไปไม่รู้ #องค์การบริหารส่วนต้าบลยะรัง และเขียนข้อความใต้ภาพ ใส่ชื่อ – นามสกุลผู้ส่ง เบอร์ติดต่อกลับ วันที่ถ่ายภาพ และชื่อสถานที่ (ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผ่าน facebook และต้องเปิด Public)
            3. ประกาศผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางหน้าเพจ facebook องค์การบริหารส่วนต้าบลยะรัง
 
📍📍 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง หรือโทรศัพท์
073-439111 และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ผู้ชนะการประกวดต้องมารับรางวัลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามหน้าเมืองโบราณสถานบ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป📍📍
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ใบสมัคร เข้าร่วมกิจจกรรม [ขนาดไฟล์ : 62.45 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs