ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 5 คน
ประกาศวันที่  1 มิถุนายน 2564
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  จัดทำโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(Fix it – จิตอาสา)  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  
ณ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (อบต.ยะรัง หลังเก่า)  หมู่ที่ 1  ตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ในห้วงเดือนมิถุนายน  2564 เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยมีรูปแบบกิจกรรม  
3  รูปแบบ ดังนี้
1. บริการซ่อม (Repair)  
 1.1 บริการ บำรุวรักษา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ล้างเครื่อง  ลงโปรแกรม  ตรวจเช็คระบบ  ตรวจแสกนไวรัส  ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อพ่วง  เป็นต้น
 1.2 บริการซ่อมแซม เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  เช่น เปลี่ยนยางยืด เปลี่ยนซิป  ตัดขากางเกง  เป็นต้น
2. บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน (ตารางการฝึกอบรม)
 2.1 อาหาร  ประเภท  ขนมอบ  ขนมหวาน  อาหารคาว  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 2.2 คหกรรม ประเภอ  สานเส้นพลาสติก  ประดิษฐ์ของที่ระลึก  พับผ้าขันหมาก 
 2.3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  ประเภท ตัดเย็บกระเป๋าจากผ้า  ของชำร่วยผ้า
 2.4 ศิลปกรรม  ประเภท  ผ้ามัดย้อม  พิมพ์สกรีน
3. บริการต่อยอดอาชีพ Top  - Up พัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมายเหตุ  1.เตรียมสำเนาบัตรประชาชน  คนละ  1  ฉบับ
  2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สนใจติดต่อได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
หรือโทร 073-439-111
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs