ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการเมาลิดสัมพันธ์ (ฮ.ศ.1441) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 38 คน
ประกาศวันที่  6 พฤศจิกายน 2562

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จะจัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด(ซ.ล) ที่ได้นำหลักคำสอนแห่งศาสนาอิสลามมาเผยแพร่แก่มนุษย์ชาติ และยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ในเกียรติประวัติ และความดีงามซึ่งท่านศาสดาได้ประพฤติเป็นแบบอย่างไว้ และเพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นต่อไป

          จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการเมาลิดสัมพันธ์(ฮ.ศ.1441) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนตาดีกาอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ (บ้านตรอซัน) หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs