ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานผลการดำเนินงาน
  * รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
  นายก อบต. ยะรัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  การเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย) (ดู : 102)
  การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบกับการคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ดู : 61)
  ประกาศ อบต.ยะรัง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(ประเภททั่วไป) (ดู : 15)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายปายอแบรอ-รอบสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 72)  
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน-สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 44)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 63)  
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่องเที่ยวปัตตานี สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ส้มโอปูโกพันธ์แท้ฒ
สายพันธ์ทับทิมสยาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
   
  หนังสือสั่งการ อปท. จ.ปัตตานี
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รองผู้ว่าราชการปัตตานี ได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานบ้านชาเล ะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกำปงตักวา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้จัดโครงอาสาสมัครท้องถิ่รักษ์โลก โดยบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ไปกินเรียนเวียนชมสวนชวนชม ของดีอำเภอยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบสถานที่ท้องถิ่นกักกันตำบลยะรังคืนโรงเรียนอนุบาลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองทุนเด็กกำพร้าและผู้บริจาคโอกาสตำบลยะรังร่วมกับอบต. ยะรังและภาคีเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน
ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะผู้บริหาร อบต.ยะรัง
ปลัด อบต.ยะรัง และเจ้าหน้าที่
ได้ไห้การต้อนรับคณะจาก Isuzu ประเทศไทย และ กก.ผจก หาดใหญ่
คุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กลุ่มอีซูซุ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) และคณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษาเอกชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณค่า เสริมปัญญาพาสุขสันต์
แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะตำบลยะรังใต้
และโครงการธนาคารชุมชนชุมชนตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดการบูรณาการร่วมการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจำปี ๒๕๖๓
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs