ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
  นายก อบต. ยะรัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ตำบลยะรัง มาฉีดวัคซีน โควิด-19 (ดู : 1)
  ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส) (ดู : 1)
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลยะรังฉีดวัตซีนโควิด -19 (ดู : 9)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ดู : 18)  
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5. ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ดู : 12)  
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 จำนวน 83 ต้น ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี วันที่ 7. สิงหาคม 2563 (ดู : 26)  
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่องเที่ยวปัตตานี สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ส้มโอปูโกพันธ์แท้>สายพันธ์ทับทิมสยาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชุมชนดงต้นหยี มีต้นหยียักษ์กว่า 400 ปี
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนดงต้นหยี เช่น สบู่สครับ
ลูกหยีกวน น้ำลูกหยี อื่นๆ ตังอยู่บ้านปุลาตะเยาะฆอ
ตำบลระแวง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มีดขวานบินยามานิส หมู่.5 (บ้านตรอซัน)ฺฺ
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
   
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
  หนังสือสั่งการ อปท. จ.ปัตตานี
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ณ อำเภอรามัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่สนับสนุนและมาให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต.ยะรัง ที่ได้มา Swad เชิงรุกให้กับชาวบ้านตำบลยะรัง ในพื้นที่ตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่มอบเงิน แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โคงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่อำเภอยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า
รักษ์น้ำ กระจำปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน
ประจำปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนบ้านพงกูวาหมู่ที่4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนา
ผู้สูงอายุในชุมชน (ศพอส.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs